Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Informacja o ochronie danych

Wyrażam zgodę na gromadzenie, zapisywanie, przetwarzanie i wykorzystanie przez firmę CS-CONT s.r.o., Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory (zwaną dalej CS-CONT) lub przedsiębiorstwa powiązane z CS-CONT, moich danych osobowych które zostały podane w aplikacji na określone stanowisko lub wprowadzone do bazy kandydatów firmy CS-CONT. Zapoznałam(-em) się z polityką prywatności firmy CS-CONT i akceptuję jej postanowienia.

1. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w szczególności w następujących celach:

 • Opracowywanie ofert i zapytań wysłanych do nas, np. przez (potencjalnych) partnerów transportowych, osoby, które chcą udzielić zlecenia na transporty, dostawy, zamówienia, itp. lub są zainteresowani innym rodzajem współpracy
 • Negocjacje umów i sporządzanie ofert oraz umów
 • Ocena przydatności jako partner umowy, np. kontrole wiarygodności kredytowej potencjalnych klientów, dostawców, itp.
 • Realizacja naszych stosunków umownych i biznesowych, np. wykonywanie transportów (dyspozycja) i dostaw, realizacja umów najmu i leasingu, fakturowanie, monitowanie, realizacja reklamacji i przypadków szkody, zarządzanie jakością, realizacja zaopatrzenia, optymalizacja naszych usług przy zastosowaniu aplikacji biznesowych (np. monitorowanie transportu, portale, itp.)
 • Obsługa klienta, tzn. np. wysyłanie informacji, newsletterów, ofert i materiałów reklamowych, bieżąca opieka nad klientami, organizacja wydarzeń, itp.
 • Ochrona ubezpieczeniowa i zarządzanie ubezpieczeniami, likwidacja szkód
 • Zarządzanie taborem: konserwacja i serwisowanie naszych pojazdów
 • Rozwój produktu
 • Zarządzanie spółkami koncernu
 • Eksploatacja struktury IT, np. gwarancja bezpieczeństwa, aktualnego stanu techniki, konserwacja, itp.
 • Udostępnianie stron internetowych: ulepszanie i rozwój stron internetowych, sporządzanie statystyk użytkowania, rozpoznawanie, zapobieganie i sprawdzanie ataków na strony, itp.

 

Dane osobowe otrzymujemy

 • od Państwa: np. podczas wysyłania zapytań do nas, zawierania umów, w ramach realizacji umów zawartych z nami
 • od spółek koncernu w obrębie WALTER GROUP
 • od osób trzecich, np. partnerów transportowych lub klientów w celu realizacji umów
 • z dostępnych publicznie źródeł, np. rejestr firm, księga wieczysta, rejestr upadłości, rejestr stowarzyszeń, ewidencja działalności gospodarczej
 • z Państwa przeglądarki internetowej (automatycznie) podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych, odpowiednio do wybranych przez Państwa ustawień

 

Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie będzie możliwości relacji biznesowych. Nie będziemy również mogli zagwarantować wszystkich funkcji naszych stron internetowych, jeżeli nie udostępnią nam Państwo niezbędnych danych osobowych.

 

2. Przetwarzane kategorie danych

 • Dane takie jak imię, nazwisko, nazwa użytkownika, itp.
 • Dane dotyczące osoby, np. wiek, płeć, data urodzenia, narodowość, funkcja w przedsiębiorstwie, kopie dowodu, itp.
 • Dane kontaktowe, np. adres, numer telefonu, adres e-mail, itp.
 • Dane identyfikacyjne, np. numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer klienta, itp.
 • Dane konta bankowego, np. numer konta, dane dotyczące wiarygodności finansowej, itp.
 • Dane urzędowe, np. sygnatury akt, numery podatkowe, zajęcia wynagrodzenia, „Mieterpass” (Niemcy), itp.
 • Dane pojazdu, np. numer pojazdu, numer podwozia, numer silnika, numer rejestracyjny, dowód rejestracyjny, karta paliwowa, informacje dot. uprawnień do kierowania wózkiem widłowym, itp.
 • Pliki obrazów i nagrania filmów
 • Dane użytkowe IT, np. dane połączenia, informacje dot. logowania, informacje dot. dostępu, adres IP, odsyłacz, nazwa użytkownika dla systemów dostępnych z zewnątrz, itp.
 • Dane użytkowe stron internetowych: data i godzina wywołania, adres IP, nazwa i wersja przeglądarki internetowej, określone pliki cookie, itp.
 • Dane dotyczące zachowania osób, np. uwagi do udzielania odpowiedzi i przypomnienia, korespondencja i objaśnienia dot. bieżących ankiet, itp.
 • Rasa / pochodzenie etniczne, np. miejsce urodzenia w dowodzie, itp.
 • Dane dot. lokalizacji, np. dane GPS, stempel czasowy sygnału GPS, dane dot. pozycji (stopień długości i szerokości), itp.

3. Podstawy prawne przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych:

 • Realizacja umowy oraz wykonanie działań przedumownych (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), np. podczas organizacji prawidłowego przebiegu transportów i dostaw, opracowywania reklamacji i zgłoszeń szkód, fakturowania, realizacji zarządzania jakością, opracowywania ofert i udzielanie odpowiedzi, itp.
 • Nasz nadrzędny uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO), np. gdy przekazujemy dopasowane informacje i oferty, o ile warunkiem nie jest wyrażenie zgody; przetwarzanie danych przez nas w ramach postępowania sądowego, przekazywanie danych kierowcy, jeśli jest to wymagane do obsługi transportu i nie ma bezpośredniego kontaktu z kierowcą, przetwarzanie danych, które są niezbędne do zagwarantowania funkcjonowania naszych stron internetowych itp.
 • Zobowiązania ustawowe (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO), np. zobowiązania podatkowe, zobowiązania zgodnie z StVO, KFG, VwStG, VwVfG, przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, itp.
 • Jeżeli nie występuje żadna z wymienionych podstaw prawych, nasze przetwarzanie danych odbywa się za Państwo zgodą według artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO. Oczywiście w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody aż do jej cofnięcia (tzn. cofnięcie nie ma mocy prawnej w przeszłości).

4. Przekazywanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe przekazujemy w wyżej wymienionych celach następującym odbiorcom:

 • spółkom należącym do naszego koncernu oraz ich pracownikom
 • zaangażowanym przez nas podmiotom trzecim, np. usługodawcy IT, drukarnie, centra rozliczeniowe, operatorzy hostingu, oprogramowania i serwisu, np. do wysyłki newslettera, usługodawcy w ramach regulacji i likwidacji szkód (ubezpieczalnie i partnerzy ubezpieczeniowi), zarządcy nieruchomości, adwokaci, doradcy podatkowi, notariusze, biegli rewidenci, itp.
 • osobom, które pozostają z nami w stosunkach handlowych, np. partnerzy transportowi, dostawcy, partnerzy handlowi itp.
 • placówkom publicznym, np. urzędy celne, BMI (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), ambasady, starostwo, itp.

 

Niektóre dane są również przekazywane odbiorcom poza granicami Austrii oraz, w wyjątkowych przypadkach, do państw trzecich, które nie są bezpieczne. W tym przypadku jednak zapewniamy, że istnieją odpowiednie gwarancje ochrony danych, np. poprzez wiążące wewnątrzfirmowe przepisy o ochronie danych lub standardowe klauzule ochrony danych UE.

5. Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane przez nas przez okres uznawany za racjonalny do osiągnięcia wymienionych celów. Ponadto przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres istnienia prawnych zobowiązań do ich przechowywania lub jeśli nie upłynął jeszcze termin przedawnienia potencjalnych roszczeń prawnych.

6. Prawa użytkownika w związku z danymi osobowymi

Użytkownik jest m.in. uprawniony (zgodnie z zasadami prawa właściwego) do (i) sprawdzenia, czy i jakie dane osobowe są zapisywane przez nas oraz otrzymania kopii tych danych, (ii) zażądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych, które są błędne lub zostały przetworzone niezgodnie z prawem oraz (iii) zażądania ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych i (iv) w określonych okolicznościach sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych lub wycofania zgody udzielonej wcześniej na przetwarzanie, (v) zażądania przeniesienia danych, (vi) uzyskania informacji o tożsamości osób trzecich, którym są przekazywane dane osobowe oraz (vii) wniesienia skargi do właściwego organu.

7. Cookies (ciasteczka)

Na naszych stronach są stosowane tzw. pliki cookie. Cookie to mały plik, który może zostać zapisany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej. Stosujemy zasadniczo pliki cookie to oferowania użytkownikom dodatkowych funkcji na stronach internetowych, aby np. ułatwić nawigację na stronie, umożliwić dalsze korzystanie ze strony w miejscu jej opuszczenia i / lub zapisywać preferencje lub ustawienia użytkownika po powrocie na stronę. Pliki cookie nie mają dostępu do żadnych innych danych na komputerze użytkownika, nie mogą ich odczytywać ani zmieniać.

Większość plików cookie na naszych stronach internetowych to tzw. sesyjne lub tymczasowe pliki cookie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Ponadto stosujemy stałe pliki cookie, które pozostają zapisane na dysku twardym. Takie pliki użytkownik może usunąć ręcznie ze swojej przeglądarki. Pliki te mogą być przechowywane przez okres od 1 miesiąca do 10 lat. Takie stałe pliki cookie stosujemy, aby rozpoznać użytkowników po ich powrocie na stronę internetową i zaoferować bardziej komfortowe korzystanie ze strony oraz aby dopasować ofertę internetową adekwatnie do życzeń użytkownika.

Ponadto stosujemy pliki cookie podmiotów trzecich (np. Facebook, LinkedIn), które pomagają dopasować lepiej ofertę do zainteresowań użytkownika. Dlatego podczas korzystania ze stron zapisywane są również tymczasowe i stałe pliki cookie podmiotów trzecich. Wyłącznym celem wykorzystania tych plików cookie podmiotów trzecich jest umożliwienie podmiotom trzecim wysyłanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystywanie plików cookie przez osoby trzecie.

Podczas korzystania z naszych stron internetowych użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookie, które wykraczają poza zakres plików koniecznych z technicznego punktu widzenia. Ponadto użytkownik ma możliwość aktywowania lub dezaktywowania zapisywania określonych rodzajów plików cookie. Jeżeli ustawienia plików cookie mają zostać dopasowane w późniejszym czasie, można tego dokonać zawsze w ustawieniach plików cookie.

Ponadto użytkownik może kontrolować pliki cookie na komputerze, dokonując takich ustawień przeglądarki, aby wysyłane było powiadomienie, jeżeli strona będzie chciała zapisać pliki cookie. Pliki cookie można również zablokować lub usunąć, jeżeli zostały zapisane na komputerze.

Jeżeli pliki cookie są powiązane z zapisywaniem danych osobowych w krajach trzecich, w których nie obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) oraz które nie zawarły umów dwustronnych dotyczących odpowiedniego poziomu ochrony, pliki zostaną zapisane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

Dezaktywacja, zablokowanie lub usunięcie plików cookie może jednak mieć negatywny wpływ na ofertę internetową i uniemożliwić korzystanie z naszych stron internetowych w pełnym zakresie.

8. Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”), jeśli użytkownik wyraził zgodę w ustawieniach na stosowanie analitycznych plików cookie. Google Analytics stosuje pliki cookie umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika oraz tworzenia w ekonomiczny sposób łatwych do wykorzystania statystyk dostępu. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania użytkownika z naszych stron internetowych są przesyłane z reguły na serwer Google w USA i tam przechowywane, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Nasze strony internetowe korzystają z oferowanej przez Google Analytics możliwości anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP jest skracany przez Google dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych krajów członkowskich porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Na nasze zlecenie firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z aplikacji przez użytkownika, zestawienia raportów dotyczących aktywności w aplikacji oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z aplikacji oraz z Internetu. Firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika, przekazanego w ramach Google Analytics przez przeglądarkę, z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie przez Google danych generowanych przez cookie i dotyczących korzystania ze strony (w tym adresu IP użytkownika), jeżeli ściągnie i zainstaluje wtyczkę (plug-in) dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternatywnie można zapobiec korzystaniu z Google Analytics dezaktywując statystkę plików cookie w ustawieniach plików cookie.

Szczegółowe informacje o warunkach użytkowania Google oraz Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Re-Marketing Google

Strony internetowe wykorzystują usługę Re-Marketing Google, jeśli użytkownik wyraził zgodę w ustawieniach na stosowanie marketingowych plików cookie. Re-Marketing Google to usługa reklamowa Google Inc., za pomocą której możemy zapewnić użytkownikowi wyświetlanie ukierunkowanych, potencjalnie interesujących reklam w oparciu o zachowania użytkownika podczas poprzednich wizyt na naszych stronach internetowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy ta pojawiają się tylko na przestrzeniach reklamowych Google, zarówno na przestrzeniach reklamowych Google Adwords, jak i w Google Display Network.

Można się sprzeciwić stosowaniu Re-Marketing Google w menedżerze preferencji reklam Google lub edytować swoje ustawienia.

Alternatywnie można zapobiec usłudze Re-Marketing na stronach internetowych poprzez dezaktywację marketingowych plików cookie w ustawieniach plików cookie.

10. Hotjar

Od czasu do czasu korzystamy tymczasowo z usługi Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować ofertę na naszych stronach internetowych, jeżeli użytkownicy wyrazili na to zgodę poprzez zezwolenie w ustawieniach na stosowanie analitycznych plików cookie. Dzięki technologii Hotjar lepiej rozumiemy doświadczenia naszych użytkowników z witrynami, np. ile czasu potrzebują na wypełnienie formularzy. Hotjar gromadzi informacje o urządzeniu końcowym użytkownika, jego anonimowym adresie IP, lokalizacji geograficznej, ustawieniach językowych oraz interakcjach, takich jak ruchy myszą, kliknięcia i naciśnięcia klawiszy. Hotjar używa również plików cookie do rozpoznawania powracających użytkowników. Informacje te nie są wykorzystywane przez Hotjar, ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników, nie są również łączone z innymi danymi poszczególnych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Hotjar tutaj.

Użytkownik może się sprzeciwić stosowaniu technologii Hotjar. Instrukcja znajduje się pod adresem www.hotjar.com/opt-out.

Alternatywnie można zapobiec korzystaniu z Hotjar dezaktywując statystkę plików cookie w ustawieniach plików cookie.

11. Social Media Plugins

(1.1) Niektóre z naszych stron internetowych zawierają komponenty ShareThis. ShareThis to usługa Bookmarking, umożliwiająca użytkownikowi strony internetowej udostępnianie aktualnie wybranej strony innym użytkownikom w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i inne. Użytkownik może udostępniać, komentować i oceniać treści strony internetowej. Gdy użytkownik korzysta z elementów ShareThis, przeglądarka internetowa użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami ShareThis oraz ew. z wybranymi serwisami społecznościowymi lub usługą Bookmarking. Podczas korzystania z ShareThis używane są pliki cookie. Wygenerowane dane (takie jak czas korzystania lub język przeglądarki) są przesyłane do ShareThis Inc. w USA i tam przetwarzane. W przypadku wysyłania zawartości witryny do serwisów społecznościowych, usług Bookmarking, itp. można utworzyć połączenie odwiedzin witryny z odpowiednim profilem użytkownika w danej sieci. Więcej informacji na temat przetwarzania danych (oraz celu ich przetwarzania) przez ShareThis Inc. oraz ochrony danych osobowych przez AddThis LLC zamieszczono pod adresem http://www.sharethis.com/privacy Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych przez sieci społecznościowe, usługi Bookmarking itp. oraz możliwości ustawień przez użytkownika zamieszczono Polityce prywatności poszczególnych oferentów. Dane nie są przez nas przekazywane podmiotom trzecim. Korzystając z pól ShareThis użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez ShareThis Inc. w zakresie wskazanym na stronie http://www.sharethis.com. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych za pomocą „Opt Out Cookies”. Dalsze szczegóły można również znaleźć na wyżej wymienionej stronie internetowej ShareThis Inc. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby ShareThis gromadził dane za pośrednictwem strony internetowej, nie może korzystać z elementów ShareThis.

(1.2) Facebook Inc. z siedzibą in 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (w skrócie Facebook) oferuje wtyczki dla operatorów stron, które są umieszczane na naszych poszczególnych stronach. Wtyczki można rozpoznać na podstawie logo Facebook lub przycisku Facebook "Lubię to" i "Polecam". Jeżeli użytkownik otworzy naszą stronę, która zawiera te wtyczki, przeglądarka użytkownika nawiąże połączenie z serwerami oferenta wtyczek. Zawartość wtyczki zostanie przekazana bezpośrednio przez Facebook do przeglądarki użytkownika i wyświetlona odpowiednio w ramach strony. Nie mamy wpływu na prezentowaną treść wtyczki. Facebook może ewentualnie śledzić odwiedziny użytkownika na odpowiednich podstronach witryny i przyporządkować do konta Facebook, jeżeli użytkownik jest zarejestrowany lub odwiedził ostatnio stronę Facebook lub stronę z treściami Facebook. Jeżeli użytkownik korzysta aktywnie z wtyczek, ponieważ aktywował np. przycisk "Lubię to" lub polecił tę stronę, do portalu Facebook zostaną również przekazane bezpośrednio odpowiednie informacje z przeglądarki użytkownika, bez naszej ingerencji. Szczegółowe informacje odnośnie rodzaju, celu i zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych użytkownika przez Facebook podano w Polityce prywatności Facebook pod adresem http://www.facebook.com/policy.php. Dostępne są tam również dokładne informacje dla użytkownika o prawach i możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia danych przez Facebook oraz dalszego przetwarzania przez Facebook, ani nie mamy dostępu do tych danych. (1.3) Twitter Inc. z siedzibą w 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (w skrócie Twitter) oferuje wtyczki dla operatorów stron, które są umieszczane na naszych poszczególnych stronach. Wtyczki można rozpoznać na podstawie przycisku "Tweetnij" i "Obserwuj". Strony z tą wtyczką nawiązują bezpośrednie połączenie z portalem Twitter i przekazują - w zależności od statusu zalogowania użytkownika w portalu Twitter - różne dane. W związku z tym mogą być wyciągane wnioski na temat korzystania z naszych stron internetowych, które Twitter może wykorzystać do własnych celów. Prezentowane treści wtyczek znajdują się na serwerach Twitter i są tylko wyświetlane na naszych stronach. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie danych przez Twitter, ani nie mamy dostępu do tych danych. Więcej informacji na temat Polityki prywatności Twitter można znaleźć pod adresem http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA oferuje wtyczki, które są umieszczane na naszych stronach. Po każdym otwarciu podstrony naszej witryny, zawierającej funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowana o tym, że użytkownik odwiedził nasze strony internetowe na podstawie adresu IP. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk "Lubię to" / "Udostępnij" portalu LinkedIn i jest zalogowany na portalu LinkedIn, strona LinkedIn może przyporządkować odwiedziny użytkownika na naszej stronie internetowej do użytkownika i jego konta. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie znamy treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Reargeting

Strony internetowe wykorzystują tzw. technologie retargetingu. Korzystamy z tej technologii, by stworzyć jeszcze bardziej interesującą ofertę internetową dla użytkowników. Technika ta umożliwia prezentację reklam na stronach internetowych osób trzecich użytkownikom, którzy interesowali się już wcześniej naszą witryną i naszymi usługami lub produktami.

Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanych reklam, dopasowanych do zainteresowań, jest zazwyczaj bardziej przydatne dla użytkownika, niż wyświetlanie reklam bez takiego osobistego odniesienia. Umieszczanie takich reklam na stronach internetowych osób trzecich odbywa się w oparciu o technologię ciasteczek i analizę dotychczasowego zachowania użytkownika. Taka forma reklamy jest całkowicie anonimowa. Nie są zapisywane żadne dane osobowe użytkownika, a profile użytkownika nie są zestawiane z jego danymi osobowymi.

13. Nasze dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapytanie odnośnie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)