Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Zu Ihrer Landesversion wechseln

INT

Sdělení o ochraně osobních údajů

Souhlasím, aby společnost CS-CONT s.r.o., Nerudova 438, 793 76 Zlaté Hory (dále jen CS-CONT) nebo k CS-CONT přidružené společnosti shromažďovaly, ukládaly, zpracovávaly a využívaly mé osobní údaje, uvedené v mojí žádosti o konkrétní pracovní místo, nebo které jsem uvedl v databázi uchazečů o zaměstnání v CS-CONT. Zásady ochrany osobních údajů společnosti CS-CONT jsem si přečetl a souhlasím s nimi.

1. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme hlavně pro tyto účely:

 • Zpracování nabídek a poptávek, které dostáváme, například od (potenciálních) dopravních partnerů, od osob, které chtějí zadat přepravy, dodávky, objednávky a další služby, nebo se zajímají o jinou spolupráci
 • Projednávání smluv a nabídek a vyhotovení smluv
 • Vyhodnocení vhodnosti jako smluvního partnera, například prověření bonity u potenciálních zákazníků, dodavatelů atd.
 • Vyřizování našich smluvních a obchodních styků, například provádění přeprav (dispozice) a dodávek, plnění nájemních a leasingových smluv, vystavování faktur, vystavování upomínek, zpracování reklamací a škodních případů, řízení kvality, vyřizování našich nákupů, optimalizace našich služeb použitím obchodních aplikací (například monitoring přepravy, portály atd.)
 • Vztahy se zákazníky, což znamená zasílání informací, newsletteru, nabídek a reklamních materiálů, běžná péče o zákazníky, pořádání různých akcí atd.
 • Uzavírání a správa pojištění, vyřizování škodních případů
 • Správa vozového parku: údržba a opravy našich vozidel
 • vývoj produktů
 • Správa koncernových společností
 • Provoz infrastruktury IT, například zajištění bezpečnosti, aktuálního stavu techniky, údržby atd.
 • Poskytování webových stránek: zlepšování a vývoj webových stránek, vytváření statistik používání, rozpoznání, bránění a zjišťování útoků na webové stránky atd.

 

Osobní údaje obdržíme

 • od Vás samotných: například při dotazech na nás, při uzavírání smluv, v rámci plnění smluv, které s námi byly uzavřeny
 • od koncernových podniků v rámci společnosti WALTER GROUP
 • od třetích osob, například od dopravních partnerů nebo zákazníků pro vyřizování zakázek
 • z veřejně přístupných zdrojů, například obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, úředních záznamů, spolkového rejstříku, živnostenského rejstříku
 • od Vašich internetových prohlížečů (automaticky) při návštěvě našich webových stránek na základě Vámi zvoleného nastavení

 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Obchodní vztahy s námi ale nebudou možné, když nám nedáte k dispozici potřebné osobní údaje. Stejně tak nemůžeme zaručit všechny funkce našich webových stránek, když nám nedáte k dispozici potřebné osobní údaje.

 

2. Zpracovávané kategorie údajů

 • Údaje o jménu, například jméno, příjmení, uživatelské jméno atd.
 • Údaje o osobě, například stáří, pohlaví, datum narození, národnost, role v podniku, kopie průkazů atd.
 • Kontaktní údaje, například adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.
 • Identifikační údaje, například číslo osobního průkazu, číslo cestovního pasu, číslo zákazníka atd.
 • Bankovní údaje, například číslo účtu, údaje o bonitě atd.
 • Úřední údaje, například spisová značka, daňové identifikační číslo, obstavení mzdy, pas nájemníka (Německo) atd.
 • Údaje o vozidle, například číslo automobilu, číslo podvozku, číslo motoru, poznávací značka, osvědčení o registraci, tankovací karta, informace o řidičském průkazu na vysokozdvižný vozík atd.
 • Obrazové soubory a videonahrávky
 • Uživatelské údaje IT, například údaje o spojení, přihlašovací informace, IP adresy, referery, uživatelská jména pro externě přístupné systémy atd.
 • Uživatelské údaje webových stránek: datum a čas vyvolání, IP adresa, název a verze internetového prohlížeče, určitá cookies atd.
 • Údaje o chování osob, například poznámky k reakci při odpovědi a upomínce, korespondence a vysvětlivky k probíhajícím šetřením atd.
 • Rasový / etnický původ, například místo narození v průkazech atd.
 • Údaje o poloze, například data GPS, časové razítko signálu GPS, údaje o poloze (stupeň délky a šířky) atd.

3. Právní základy pro zpracování

Právní základy pro naše zpracování Vašich údajů jsou tyto:

 • Plnění smlouvy a provedení předsmluvních opatření (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR), například když organizujeme hladký průběh přeprav a dodávek, zpracováváme reklamace a hlášení o škodě, zabýváme se řízením kvality, vypracováváme nabídky a odpovídáme na ně atd.
 • Náš převažující zájem (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR), například když Vám předáváme upravené informace a nabídky, takže souhlas není nutný; naše zpracování údajů v rámci právního jednání, předávání údajů o řidiči, jestliže to je nutné pro vyřízení přepravy a s řidičem není žádný přímý kontakt, zpracování údajů, které jsou nutné pro to, aby byly zaručeny funkce našich webových stránek atd.
 • Právní povinnosti (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR), například zákonné daňové povinnosti, povinnosti podle StVO, KFG, VwStG, VwVfG (zákonné předpisy týkající se dopravy, vozidel, správního a trestního řízení), předpisy proti praní špinavých peněz atd.
 • Jestliže žádný z uvedených právních základů neexistuje, naše zpracování osobních údajů se zakládá na Vašem souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Samozřejmě máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním (to znamená: odvolání nepůsobí zpětně).

4. Předání vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely se může stát, že Vaše osobní údaje poskytneme těmto příjemcům:

 • společnosti, které patří k našemu koncernu, a jejich zaměstnanci
 • námi využívané třetí osoby, například poskytovatelé IT služeb, tiskárny, výpočetní centra, poskytovatelé hostingu, dodavatelé softwaru a servisu, například pro zasílání novinek e-mailem, poskytovatelé služeb v rámci likvidace a vyřizování škodních událostí (pojišťovny a pojišťovací partneři), domovní správci, advokáti, daňoví poradci, notáři, auditoři atd.
 • osoby, které jsou s námi v obchodním vztahu, například dopravní partneři, dodavatelé, obchodní partneři atd.
 • veřejné instituce, například celní úřady, BMI (ministerstvo vnitra), zastupitelství, okresní hejtmanství atd.

 

Údaje předáváme částečně také příjemcům mimo Rakousko a ve výjimečných případech třetím státům, které nejsou bezpečné. V tomto případě se ale postaráme o to, aby byla k dispozici vhodná bezpečnostní opatření, například závazné interní podnikové předpisy na ochranu osobních údajů nebo standardní doložky o ochraně osobních údajů EU.

5. Doba uložení

Vaše osobní údaje ukládáme pouze po dobu, kterou lze důvodně považovat za nutnou, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Kromě toho budeme ukládat Vaše osobní údaje tak dlouho, dokud bude existovat zákonná povinnost k jejich ukládání nebo dokud neuplyne promlčecí lhůta potenciálních právních závazků.

6. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Kromě jiného máte právo (za podmínek, stanovených příslušným právním řádem), (i) ověřit, jestli a které osobní údaje o Vás máme uloženy a obdržet kopie těchto osobních údajů, (ii) požadovat opravu, doplnění nebo výmaz Vašich osobních údajů, které jsou chybné nebo jsou zpracovány v rozporu s právem, (iii) požadovat od nás omezení zpracování Vašich osobních údajů a (iv) za určitých okolností odmítnout zpracování Vašich osobních údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, (v) požadovat přenositelnost údajů (vi) znát totožnost třetích osob, kterým byly Vaše osobní údaje poskytnuty a (vii) podat stížnost u příslušného úřadu.

7. Cookies

Na našich webových stránkách používáme takzvané cookies. Cookie je malý soubor, který může být uložen ve Vašem počítači, když navštívíte nějakou webovou stránku. Cookies zásadně používáme k tomu, abychom na webové stránce mohli uživatelům nabídnout dodatečné funkce, například abychom Vám usnadnili navigaci na webové stránce, umožnili Vám znovu použít webovou stránku tam, kde jste ji opustili a/nebo k uložení Vašich preferencí nebo nastavení, jakmile webovou stránku znovu navštívíte. Soubory cookies nemají přístup k žádným dalším údajům na Vašem počítači, nemohou je číst, ani měnit.

Většina cookies na našich webových stránkách jsou takzvané relační nebo dočasné cookies. Budou automaticky smazány, když opustíte webovou stránku. Kromě toho používáme trvalé cookies, které zůstanou uloženy na pevném disku. Tyto cookies však můžete ve svém internetovém prohlížeči ručně vymazat. Tyto cookies mají jinak životnost od 1 měsíce do 10 let. Tyto trvalé cookies používáme k tomu, abychom Vás při Vaší příští návštěvě našich webových stránek znovu poznali, umožní Vám komfortnější používání našich webových stránek, a internetovou nabídku co nejlépe přizpůsobí Vašim požadavkům.

Kromě toho používáme cookies třetích poskytovatelů (například Facebook, Linkedin), které nám pomáhají vytvářet pro Vás zajímavější internetovou nabídku. Proto jsou při používání webových stránek ukládány také dočasné a trvalé cookies třetích poskytovatelů. Tyto cookies slouží výlučně k tomu účelu, aby třetím poskytovatelům daly možnost Vás oslovit na míru přizpůsobenou reklamou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za zákonné používání cookies třetí stranou.

Při návštěvě našich webových stránek můžete aktivně odsouhlasit ukládání cookies nad rámec technicky nutného rozsahu. Kromě toho máte možnost aktivovat, popřípadě deaktivovat ukládání pouze určitých druhů cookies. Pokud budete chtít svá nastavení cookies někdy později změnit, můžete udělat kdykoli v záložce nastavení cookies.

Kromě toho můžete cookies kontrolovat ve svém počítači tím, že svůj internetový prohlížeč nastavíte tak, abyste dostal(a) upozornění, když webová stránka bude chtít uložit cookies. Můžete cookies také blokovat nebo mazat, když již byly uloženy ve Vašem počítači.

Pokud jsou cookies spojeny s ukládáním osobních údajů ve třetí zemi mimo oblast platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ve které neplatí ani bilaterální dohody odpovídající úrovni ochrany osobních údajů dle GDPR, budou tyto cookies ukládány pouze v případě, že jste udělili souhlas k jejich ukládání.

Deaktivace, blokování nebo mazání cookies může ovšem ovlivnit Vaše online zkušenosti a zabránit Vám plně využívat naše webové stránky.

8. Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google. Inc. („Google“), pokud jste s aktivací použití služby Cookies v nastavení Cookies souhlasili. Systém Google Analytics používá cookies, aby umožnil provádět analýzu používání webové stránky a vytvořil pro nás levným způsobem snadno použitelnou statistiku přístupů na naše webové stránky. Informace o používání našich webových stránek uživatelem se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají, pokud jste k tomu dali souhlas.

Naše webové stránky používají anonymizaci IP, kterou nabízí Google Analytics. To znamená, že IP adresa uživatele je společností Google zkrácena ještě uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa předána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Pověřili jsme společnost Google, aby tyto informace používala k vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, sestavovala zprávy o aktivitách na webových stránkách a poskytovala nám služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. IP adresy předané v rámci Google Analytics internetovým prohlížečem uživatele nejsou sdružovány s ostatními údaji od společnosti Google.

Sběru dat, jež se vztahují k používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a jsou generovány prostřednictvím cookies, a tedy i zpracovávání těchto údajů společností Google, můžete zabránit tím, že si prostřednictvím následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete toto rozšíření internetového prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativně můžete zabránit použití Google Analytics pomocí deaktivace statistických cookies v záložce nastavení cookies.

Další informace o podmínkách používání Google a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html, popřípadě na adrese http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Remarketing Google

Webové stránky používají remarketing Google, pokud jste použití marketingových Cookies aktivovali v nastavení Cookies. Remarketing Google je webová služba Google Inc., pomocí které Vám můžeme zasílat cílenou reklamu podle Vašeho pravděpodobného zájmu, na základě Vašeho chování při předchozích návštěvách našich webových stránek. Tato reklama se objeví pouze na reklamních místech Google, buď na reklamních plochách Google Adwords nebo na Google Display Network.

V aplikaci Google Ads Preference Manager můžete odmítnout remarketing Google, popřípadě upravit svá nastavení.

Alternativně můžete zabránit remarketingu na webových stránkách pomocí deaktivace marketingových cookies v záložce nastavení cookies.

10. Hotjar

Příležitostně a dočasně používáme Hotjar, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali nabídku na webových stránkách, pokud jste nám k tomu v nastavení Cookies dali souhlas. Pomocí technologie Hotjar lépe porozumíme zkušenostem našich uživatelů s webovými stránkami, například kolik času uživatel potřebuje k vyplnění formulářů. Hotjar zaznamenává informace o koncovém zařízení uživatele, jeho anonymizovanou IP adresu, geografické umístění, jazyková nastavení a interakce uživatele, jako jsou pohyby myší, kliknutí a zadání z klávesnice. Hotjar navíc používá cookies pro opětovné rozpoznání návštěvníků. Tyto informace nevyužívá ani naše společnost, ani Hotjar k identifikaci jednotlivých uživatelů, ani je nesdružuje s dalšími údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hotjar zde.

Používání aplikace Hotjar můžete odmítnout. Návod naleznete na adrese www.hotjar.com/opt-out.

Alternativně můžete zabránit používání Hotjar pomocí deaktivace statistických cookies v záložce nastavení cookies.

11. Social Media Plugins

(1.1) Naše jednotlivé webové stránky obsahují komponenty ShareThis. ShareThis je služba pro správu záložek (bookmarking), která umožňuje uživateli webové stránky sdílet aktuálně vybranou stránku s ostatními uživateli na sociálních sítích, jako Facebook, Twitter, Instagram a další. Uživatel proto může obsah webové stránky sdílet, komentovat a hodnotit. Když uživatel používá prvky ShareThis, internetový prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery ShareThis, a popřípadě zvolenou sociální sítí, nebo se službou pro bookmarking. Při použití prvku ShareThis dojde k aktivaci cookies. Vytvořené údaje (například čas použití nebo jazyk prohlížeče) jsou předány na ShareThis Inc. v USA a tam zpracovány. Když posíláte obsahy webové stránky na sociální sítě, služby pro bookmarking atd., může se v příslušné síti vytvořit spojení mezi návštěvou webové stránky a profilem uživatele. Bližší informace ke zpracování údajů (včetně účelu použití) prostřednictvím ShareThis Inc. a o ochraně osobních údajů zajišťované společností ShareThis Inc. naleznete na adrese http://sharethis.com/privacy. Další informace o zpracování údajů a ochraně osobních údajů sociálními sítěmi, službami pro bookmarking atd. a možností uživatelského nastavení zjistíte ze směrnic na ochranu osobních údajů příslušného poskytovatele. Žádné další předávání příslušných údajů třetím osobám naším prostřednictvím neprobíhá. Použitím pole ShareThis uživatel vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím ShareThis Inc. a to v rozsahu, stanoveném na webové stránce http://www.sharethis.com. Uživatel může použití údajů o uživateli kdykoli odmítnout, a to kliknutím na „Opt Out Cookies“. Bližší informace v každém případě získáte na výše uvedené webové stránce ShareThis Inc. Jestliže si uživatel nepřeje, aby systém ShareThis Inc. shromažďoval uživatelské údaje prostřednictvím webové stránky, nemusí prvky ShareThis používat.

(1.2) Facebook Inc. se sídlem 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (zkráceně Facebook), nabízí pro provozovatele webových stránek pluginy (zásuvné moduly), které se používají na některých našich webových stránkách. Pluginy lze rozeznat podle loga společnosti Facebook, popřípadě tlačítka Like (líbí) nebo Recommend (doporučit) Facebook. Když uživatel otevře některou z našich webových stránek, které tento plugin obsahují, internetový prohlížeč vytvoří spojení se servery poskytovatele pluginu. Obsah pluginu je předán z aplikace Facebook přímo do prohlížeče uživatele a je příslušným způsobem zobrazen v rámci stránky. Na zobrazený obsah pluginu nemáme žádný vliv. Facebook může návštěvu uživatele na příslušných stránkách podle okolností sledovat a přiřadit účtu aplikace Facebook, jestliže uživatel je u společnosti Facebook registrován nebo již dříve navštívil stránku Facebook nebo stránku s jeho obsahy. Pokud uživatel pluginy aktivně používá, například aktivací tlačítka Like nebo zasláním doporučení stránky, budou příslušné informace z internetového prohlížeče uživatele rovněž zaslány přímo na Facebook, aniž bychom to mohli ovlivnit. Přesnější informace o způsobu, účelu, rozsahu a dalším zpracování a použití údajů uživatele společností Facebook zjistíte z informace o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese http://www.facebook.com/policy.php . Na tomto místě se uživatel dozví také víc o svých právech a možnostech nastavení ochrany své soukromé sféry. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování společností Facebook nemůžeme nijak ovlivnit a naše společnost nemá k těmto údajům žádný přístup. (1.3) Twitter Inc. se sídlem v 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (zkráceně Twitter) nabízí pluginy pro provozovatele webových stránek, které se používají na některých webových stránkách naší společnosti. Pluginy lze rozeznat podle loga „Twitter-Tweet“ nebo „Follow-Button“ (tlačítko následovat). Stránky s těmito pluginy vytvářejí přímé spojení na Twitter a předávají různé údaje, v závislosti na stavu přihlášení u aplikace Twitter. Tímto způsobem je možné vyvozovat závěry o používání našich webových stránek, které Twitter může používat pro své účely. Zobrazené obsahy pluginu jsou umístěny na serverech společnosti Twitter a na našich webových stránkách jsou pouze zobrazeny. Nemáme žádný vliv na účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování společností Twitter a nemáme ani žádný přístup k těmto údajům. Bližší informace k předpisům na ochranu osobních údajů společnosti Twitter naleznete na adrese http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA nabízí pluginy, které se používají na webových stránkách naší společnosti. Při každém otevření některé z našich webových stránek, obsahujících funkce LinkedIn, se vytvoří spojení se servery společnosti LinkedIn. LinkedIn dostane informaci, že uživatel se svou IP adresou navštívil naše internetové stránky. Pokud uživatel klikne na „tlačítko líbí / sdílet“ aplikace LinkedIn a je přitom přihlášený ke svému účtu v aplikaci LinkedIn, může společnost LinkedIn návštěvu uživatele na naší internetové stránce přiřadit k uživateli a jeho uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné informace o obsahu předaných údajů a jejich použití společností LinkedIn.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Retargeting

Webové stránky používají technologie takzvaného retargetingu. Tyto technologie využíváme pro vytvoření zajímavější internetové nabídky pro uživatele. Tato technologie umožňuje, aby uživatelé, kteří se již zajímali o naši webovou stránku a služby nebo produkty poskytované naší společností byli osloveni reklamou na webových stránkách třetích osob.

Jsme přesvědčeni o tom, že zobrazení individualizované reklamy, orientované podle Vašich zájmů je zpravidla pro Vás jako uživatele zajímavější než reklama, ke které nemáte žádný osobnější vztah. Zobrazení tohoto reklamního prostředku na webových stránkách třetích osob probíhá pomocí technologie cookies a analýzy předchozího chování uživatele. Tato forma reklamy probíhá zcela anonymně. Nejsou přitom ukládány žádné osobní údaje, ani nejsou sdružovány uživatelské profily s osobními údaji uživatele.

13. Naše kontaktní údaje

Jsme Vám k dispozici pro jakékoli dotazy nebo požadavky související se zpracováním Vašich osobních údajů.

Dotaz k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)